โรงเรียนบ้านโนนสัง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 43
ร้อยละ 4.08 % 2.04 % 6.12 % 0.00 % 0.00 % 87.76 %
ระดับประถมศึกษา
203
จำนวน(คน) 17 0 23 3 0 160
ร้อยละ 8.37 % 0.00 % 11.33 % 1.48 % 0.00 % 78.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 19 1 26 3 0 203
ร้อยละ 7.54 % 0.40 % 10.32 % 1.19 % 0.00 % 80.56 %

252 : 19 , 1 , 26 , 3 , 0 , 203...7.54 , 0.40 , 10.32 , 1.19 , 0.00 , 80.56 = 49 : 19.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44%

Powered By www.thaieducation.net