โรงเรียนบ้านโนนสัง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 41
ร้อยละ 6.12 % 0.00 % 10.20 % 0.00 % 0.00 % 83.67 %
ระดับประถมศึกษา
202
จำนวน(คน) 17 0 33 0 0 152
ร้อยละ 8.42 % 0.00 % 16.34 % 0.00 % 0.00 % 75.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 251 คน
จำนวน(คน) 20 0 38 0 0 193
ร้อยละ 7.97 % 0.00 % 15.14 % 0.00 % 0.00 % 76.89 %

251 : 20 , 0 , 38 , 0 , 0 , 193...7.97 , 0.00 , 15.14 , 0.00 , 0.00 , 76.89 = 58 : 23.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 251 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 23.11%

Powered By www.thaieducation.net