โรงเรียนบ้านโนนสัง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 4 10 4 4 4 24
ร้อยละ 8.00 % 20.00 % 8.00 % 8.00 % 8.00 % 48.00 %
ระดับประถมศึกษา
201
จำนวน(คน) 16 20 10 7 10 138
ร้อยละ 7.96 % 9.95 % 4.98 % 3.48 % 4.98 % 68.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 251 คน
จำนวน(คน) 20 30 14 11 14 162
ร้อยละ 7.97 % 11.95 % 5.58 % 4.38 % 5.58 % 64.54 %

251 : 20 , 30 , 14 , 11 , 14 , 162...7.97 , 11.95 , 5.58 , 4.38 , 5.58 , 64.54 = 89 : 35.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 251 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 35.46%

Powered By www.thaieducation.net