โรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 6 0 0 1 0 15
ร้อยละ 27.27 % 0.00 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 68.18 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 5 5 4 1 0 66
ร้อยละ 6.17 % 6.17 % 4.94 % 1.23 % 0.00 % 81.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 1 0 9 0 0 20
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 30.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 12 5 13 2 0 101
ร้อยละ 9.02 % 3.76 % 9.77 % 1.50 % 0.00 % 75.94 %

103 : 11 , 5 , 4 , 2 , 0 , 81...10.68 , 4.85 , 3.88 , 1.94 , 0.00 , 78.64 = 22 : 21.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 24.06%

Powered By www.thaieducation.net