โรงเรียนวัดบ้านมะค่า (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 5 2 1 3 0 3
ร้อยละ 35.71 % 14.29 % 7.14 % 21.43 % 0.00 % 21.43 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 8 3 2 3 10 22
ร้อยละ 16.67 % 6.25 % 4.17 % 6.25 % 20.83 % 45.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 13 5 3 6 10 25
ร้อยละ 20.97 % 8.06 % 4.84 % 9.68 % 16.13 % 40.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 26 10 6 12 20 50
ร้อยละ 20.97 % 8.06 % 4.84 % 9.68 % 16.13 % 40.32 %

62 : 13 , 5 , 3 , 6 , 10 , 25...20.97 , 8.06 , 4.84 , 9.68 , 16.13 , 40.32 = 37 : 59.68
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 59.68%

Powered By www.thaieducation.net