โรงเรียนวัดบ้านมะค่า (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 6 2 0 3 0 3
ร้อยละ 42.86 % 14.29 % 0.00 % 21.43 % 0.00 % 21.43 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 8 3 0 3 14 20
ร้อยละ 16.67 % 6.25 % 0.00 % 6.25 % 29.17 % 41.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 14 5 0 6 14 23
ร้อยละ 22.58 % 8.06 % 0.00 % 9.68 % 22.58 % 37.10 %

62 : 14 , 5 , 0 , 6 , 14 , 23...22.58 , 8.06 , 0.00 , 9.68 , 22.58 , 37.10 = 39 : 62.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 62.90%

Powered By www.thaieducation.net