โรงเรียนวัดบ้านมะค่า (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 6 2 0 3 0 3
ร้อยละ 42.86 % 14.29 % 0.00 % 21.43 % 0.00 % 21.43 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 8 3 0 4 15 20
ร้อยละ 16.00 % 6.00 % 0.00 % 8.00 % 30.00 % 40.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 64 คน
จำนวน(คน) 14 5 0 7 15 23
ร้อยละ 21.88 % 7.81 % 0.00 % 10.94 % 23.44 % 35.94 %

64 : 14 , 5 , 0 , 7 , 15 , 23...21.88 , 7.81 , 0.00 , 10.94 , 23.44 , 35.94 = 41 : 64.06
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 64 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 64.06%

Powered By www.thaieducation.net