โรงเรียนวัดบ้านมะค่า (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 6 2 0 3 0 3
ร้อยละ 42.86 % 14.29 % 0.00 % 21.43 % 0.00 % 21.43 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 16 5 0 3 0 26
ร้อยละ 32.00 % 10.00 % 0.00 % 6.00 % 0.00 % 52.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 64 คน
จำนวน(คน) 22 7 0 6 0 29
ร้อยละ 34.38 % 10.94 % 0.00 % 9.38 % 0.00 % 45.31 %

64 : 22 , 7 , 0 , 6 , 0 , 29...34.38 , 10.94 , 0.00 , 9.38 , 0.00 , 45.31 = 35 : 54.69
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 64 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 54.69%

Powered By www.thaieducation.net