โรงเรียนบ้านแดงน้อย (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 5 2 3 0 0 25
ร้อยละ 14.29 % 5.71 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 3 0 11 0 0 59
ร้อยละ 4.11 % 0.00 % 15.07 % 0.00 % 0.00 % 80.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 8 2 19 0 0 124
ร้อยละ 5.23 % 1.31 % 12.42 % 0.00 % 0.00 % 81.05 %

108 : 8 , 2 , 14 , 0 , 0 , 84...7.41 , 1.85 , 12.96 , 0.00 , 0.00 , 77.78 = 24 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.95%

Powered By www.thaieducation.net