โรงเรียนบ้านแดงน้อย (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 26
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 6 0 14 0 0 57
ร้อยละ 7.79 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 74.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 6 0 5 0 0 31
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 11.90 % 0.00 % 0.00 % 73.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 14 0 26 0 0 114
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 16.88 % 0.00 % 0.00 % 74.03 %

112 : 8 , 0 , 21 , 0 , 0 , 83...7.14 , 0.00 , 18.75 , 0.00 , 0.00 , 74.11 = 29 : 25.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 25.97%

Powered By www.thaieducation.net