โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 4 2 4 2 2 70
ร้อยละ 4.76 % 2.38 % 4.76 % 2.38 % 2.38 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 0 1 4 0 2 47
ร้อยละ 0.00 % 1.85 % 7.41 % 0.00 % 3.70 % 87.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 4 3 10 2 4 133
ร้อยละ 2.56 % 1.92 % 6.41 % 1.28 % 2.56 % 85.26 %

102 : 4 , 2 , 6 , 2 , 2 , 86...3.92 , 1.96 , 5.88 , 1.96 , 1.96 , 84.31 = 16 : 15.69
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.74%

Powered By www.thaieducation.net