โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 2 0 15 3 0 66
ร้อยละ 2.33 % 0.00 % 17.44 % 3.49 % 0.00 % 76.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 44
ร้อยละ 3.77 % 0.00 % 13.21 % 0.00 % 0.00 % 83.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 4 0 24 3 0 126
ร้อยละ 2.55 % 0.00 % 15.29 % 1.91 % 0.00 % 80.25 %

104 : 2 , 0 , 17 , 3 , 0 , 82...1.92 , 0.00 , 16.35 , 2.88 , 0.00 , 78.85 = 22 : 21.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75%

Powered By www.thaieducation.net