โรงเรียนบ้านหลุบกุง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 25
ร้อยละ 3.45 % 6.90 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 0 0 11 0 0 85
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.46 % 0.00 % 0.00 % 88.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 1 2 12 0 0 110
ร้อยละ 0.80 % 1.60 % 9.60 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %

125 : 1 , 2 , 12 , 0 , 0 , 110...0.80 , 1.60 , 9.60 , 0.00 , 0.00 , 88.00 = 15 : 12.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00%

Powered By www.thaieducation.net