โรงเรียนบ้านหนองคอม (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 45
ร้อยละ 1.92 % 0.00 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 86.54 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 3 2 14 0 0 116
ร้อยละ 2.22 % 1.48 % 10.37 % 0.00 % 0.00 % 85.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 3 0 5 4 0 58
ร้อยละ 4.29 % 0.00 % 7.14 % 5.71 % 0.00 % 82.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 257 คน
จำนวน(คน) 7 2 25 4 0 219
ร้อยละ 2.72 % 0.78 % 9.73 % 1.56 % 0.00 % 85.21 %

187 : 4 , 2 , 20 , 0 , 0 , 161...2.14 , 1.07 , 10.70 , 0.00 , 0.00 , 86.10 = 26 : 13.90
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 257 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 14.79%

Powered By www.thaieducation.net