โรงเรียนบ้านหนองคอม (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.32 % 0.00 % 0.00 % 88.68 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 6 2 18 0 0 108
ร้อยละ 4.48 % 1.49 % 13.43 % 0.00 % 0.00 % 80.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 7 4 5 0 0 54
ร้อยละ 10.00 % 5.71 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 77.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 257 คน
จำนวน(คน) 13 6 29 0 0 209
ร้อยละ 5.06 % 2.33 % 11.28 % 0.00 % 0.00 % 81.32 %

187 : 6 , 2 , 24 , 0 , 0 , 155...3.21 , 1.07 , 12.83 , 0.00 , 0.00 , 82.89 = 32 : 17.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 257 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 18.68%

Powered By www.thaieducation.net