โรงเรียนบ้านโนนดู่ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 18
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 70
ร้อยละ 2.74 % 0.00 % 1.37 % 0.00 % 0.00 % 95.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 34
ร้อยละ 7.89 % 0.00 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 6 0 3 0 0 122
ร้อยละ 4.58 % 0.00 % 2.29 % 0.00 % 0.00 % 93.13 %

93 : 3 , 0 , 2 , 0 , 0 , 88...3.23 , 0.00 , 2.15 , 0.00 , 0.00 , 94.62 = 5 : 5.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.87%

Powered By www.thaieducation.net