โรงเรียนบ้านสีสุก (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 8.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 7 3 9 2 1 67
ร้อยละ 7.87 % 3.37 % 10.11 % 2.25 % 1.12 % 75.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 7 5 11 2 1 88
ร้อยละ 6.14 % 4.39 % 9.65 % 1.75 % 0.88 % 77.19 %

114 : 7 , 5 , 11 , 2 , 1 , 88...6.14 , 4.39 , 9.65 , 1.75 , 0.88 , 77.19 = 26 : 22.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 22.81%

Powered By www.thaieducation.net