โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 1
ร้อยละ 33.33 % 16.67 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 16.67 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 5 3 3 2 4 31
ร้อยละ 10.42 % 6.25 % 6.25 % 4.17 % 8.33 % 64.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 54
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 7 4 5 2 4 86
ร้อยละ 6.48 % 3.70 % 4.63 % 1.85 % 3.70 % 79.63 %

54 : 7 , 4 , 5 , 2 , 4 , 32...12.96 , 7.41 , 9.26 , 3.70 , 7.41 , 59.26 = 22 : 40.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.37%

Powered By www.thaieducation.net