โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 5 10 2 2 2 7
ร้อยละ 17.86 % 35.71 % 7.14 % 7.14 % 7.14 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 15 10 18 5 5 71
ร้อยละ 12.10 % 8.06 % 14.52 % 4.03 % 4.03 % 57.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 5 2 3 6 5 29
ร้อยละ 10.00 % 4.00 % 6.00 % 12.00 % 10.00 % 58.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 25 22 23 13 12 107
ร้อยละ 12.38 % 10.89 % 11.39 % 6.44 % 5.94 % 52.97 %

152 : 20 , 20 , 20 , 7 , 7 , 78...13.16 , 13.16 , 13.16 , 4.61 , 4.61 , 51.32 = 74 : 48.68
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 47.03%

Powered By www.thaieducation.net