โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 0 10 10 5 3
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 35.71 % 35.71 % 17.86 % 10.71 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 20 10 20 2 2 70
ร้อยละ 16.13 % 8.06 % 16.13 % 1.61 % 1.61 % 56.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 5 10 10 10 0 15
ร้อยละ 10.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 0.00 % 30.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 25 20 40 22 7 88
ร้อยละ 12.38 % 9.90 % 19.80 % 10.89 % 3.47 % 43.56 %

152 : 20 , 10 , 30 , 12 , 7 , 73...13.16 , 6.58 , 19.74 , 7.89 , 4.61 , 48.03 = 79 : 51.97
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 56.44%

Powered By www.thaieducation.net