โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 5 2 2 0 0 19
ร้อยละ 17.86 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 67.86 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 20 10 20 0 5 69
ร้อยละ 16.13 % 8.06 % 16.13 % 0.00 % 4.03 % 55.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 2 2 10 2 2 32
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 20.00 % 4.00 % 4.00 % 64.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 27 14 32 2 7 120
ร้อยละ 13.37 % 6.93 % 15.84 % 0.99 % 3.47 % 59.41 %

152 : 25 , 12 , 22 , 0 , 5 , 88...16.45 , 7.89 , 14.47 , 0.00 , 3.29 , 57.89 = 64 : 42.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 40.59%

Powered By www.thaieducation.net