โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 5 7 4 3 0 9
ร้อยละ 17.86 % 25.00 % 14.29 % 10.71 % 0.00 % 32.14 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 6 3 5 0 0 110
ร้อยละ 4.84 % 2.42 % 4.03 % 0.00 % 0.00 % 88.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 44
ร้อยละ 1.96 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 86.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 12 10 15 3 0 163
ร้อยละ 5.91 % 4.93 % 7.39 % 1.48 % 0.00 % 80.30 %

152 : 11 , 10 , 9 , 3 , 0 , 119...7.24 , 6.58 , 5.92 , 1.97 , 0.00 , 78.29 = 33 : 21.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70%

Powered By www.thaieducation.net