โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 5 1 5 2 0 29
ร้อยละ 11.90 % 2.38 % 11.90 % 4.76 % 0.00 % 69.05 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 6 7 22 2 2 88
ร้อยละ 4.72 % 5.51 % 17.32 % 1.57 % 1.57 % 69.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 11 8 27 4 2 117
ร้อยละ 6.51 % 4.73 % 15.98 % 2.37 % 1.18 % 69.23 %

169 : 11 , 8 , 27 , 4 , 2 , 117...6.51 , 4.73 , 15.98 , 2.37 , 1.18 , 69.23 = 52 : 30.77
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77%

Powered By www.thaieducation.net