โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 7 1 3 0 0 32
ร้อยละ 16.28 % 2.33 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 74.42 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 5 8 20 3 3 88
ร้อยละ 3.94 % 6.30 % 15.75 % 2.36 % 2.36 % 69.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 12 9 23 3 3 120
ร้อยละ 7.06 % 5.29 % 13.53 % 1.76 % 1.76 % 70.59 %

170 : 12 , 9 , 23 , 3 , 3 , 120...7.06 , 5.29 , 13.53 , 1.76 , 1.76 , 70.59 = 50 : 29.41
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41%

Powered By www.thaieducation.net