โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 5 1 1 0 0 35
ร้อยละ 11.90 % 2.38 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 3 8 18 1 0 97
ร้อยละ 2.36 % 6.30 % 14.17 % 0.79 % 0.00 % 76.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 8 9 19 1 0 132
ร้อยละ 4.73 % 5.33 % 11.24 % 0.59 % 0.00 % 78.11 %

169 : 8 , 9 , 19 , 1 , 0 , 132...4.73 , 5.33 , 11.24 , 0.59 , 0.00 , 78.11 = 37 : 21.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 21.89%

Powered By www.thaieducation.net