โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 4 1 1 0 0 35
ร้อยละ 9.76 % 2.44 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 85.37 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 3 8 18 1 0 96
ร้อยละ 2.38 % 6.35 % 14.29 % 0.79 % 0.00 % 76.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 7 9 19 1 0 131
ร้อยละ 4.19 % 5.39 % 11.38 % 0.60 % 0.00 % 78.44 %

167 : 7 , 9 , 19 , 1 , 0 , 131...4.19 , 5.39 , 11.38 , 0.60 , 0.00 , 78.44 = 36 : 21.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 21.56%

Powered By www.thaieducation.net