โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 95.12 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 115
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 1.67 % 0.00 % 0.00 % 95.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 3 0 6 0 0 172
ร้อยละ 1.66 % 0.00 % 3.31 % 0.00 % 0.00 % 95.03 %

161 : 3 , 0 , 4 , 0 , 0 , 154...1.86 , 0.00 , 2.48 , 0.00 , 0.00 , 95.65 = 7 : 4.35
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.97%

Powered By www.thaieducation.net