โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 40
ร้อยละ 2.33 % 0.00 % 4.65 % 0.00 % 0.00 % 93.02 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 3 3 12 0 0 102
ร้อยละ 2.50 % 2.50 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 19.05 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 4 3 18 0 0 159
ร้อยละ 2.17 % 1.63 % 9.78 % 0.00 % 0.00 % 86.41 %

163 : 4 , 3 , 14 , 0 , 0 , 142...2.45 , 1.84 , 8.59 , 0.00 , 0.00 , 87.12 = 21 : 12.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.59%

Powered By www.thaieducation.net