โรงเรียนบ้านหนองเต่า (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 10 5 12 4 10 110
ร้อยละ 6.62 % 3.31 % 7.95 % 2.65 % 6.62 % 72.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 66
ร้อยละ 1.43 % 0.00 % 2.86 % 1.43 % 0.00 % 94.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 11 5 14 5 10 213
ร้อยละ 4.26 % 1.94 % 5.43 % 1.94 % 3.88 % 82.56 %

188 : 10 , 5 , 12 , 4 , 10 , 147...5.32 , 2.66 , 6.38 , 2.13 , 5.32 , 78.19 = 41 : 21.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 17.44%

Powered By www.thaieducation.net