โรงเรียนบ้านหนองเต่า (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 34
ร้อยละ 2.63 % 5.26 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 13 8 12 7 10 100
ร้อยละ 8.67 % 5.33 % 8.00 % 4.67 % 6.67 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 2 2 6 3 1 56
ร้อยละ 2.86 % 2.86 % 8.57 % 4.29 % 1.43 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 16 12 19 10 11 190
ร้อยละ 6.20 % 4.65 % 7.36 % 3.88 % 4.26 % 73.64 %

188 : 14 , 10 , 13 , 7 , 10 , 134...7.45 , 5.32 , 6.91 , 3.72 , 5.32 , 71.28 = 54 : 28.72
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 26.36%

Powered By www.thaieducation.net