โรงเรียนบ้านหนองโคบาล (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 5 1 0 1 0 27
ร้อยละ 14.71 % 2.94 % 0.00 % 2.94 % 0.00 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 1 3 9 0 0 61
ร้อยละ 1.35 % 4.05 % 12.16 % 0.00 % 0.00 % 82.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 6 4 12 1 0 104
ร้อยละ 4.72 % 3.15 % 9.45 % 0.79 % 0.00 % 81.89 %

108 : 6 , 4 , 9 , 1 , 0 , 88...5.56 , 3.70 , 8.33 , 0.93 , 0.00 , 81.48 = 20 : 18.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 18.11%

Powered By www.thaieducation.net