โรงเรียนบ้านหนองโคบาล (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 3 2 1 0 25
ร้อยละ 6.06 % 9.09 % 6.06 % 3.03 % 0.00 % 75.76 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 9 8 7 5 0 45
ร้อยละ 12.16 % 10.81 % 9.46 % 6.76 % 0.00 % 60.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 15
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 78.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 12 12 10 7 0 85
ร้อยละ 9.52 % 9.52 % 7.94 % 5.56 % 0.00 % 67.46 %

107 : 11 , 11 , 9 , 6 , 0 , 70...10.28 , 10.28 , 8.41 , 5.61 , 0.00 , 65.42 = 37 : 34.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 32.54%

Powered By www.thaieducation.net