โรงเรียนบ้านโนนระเวียง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 2 7 8 7 8 19
ร้อยละ 3.92 % 13.73 % 15.69 % 13.73 % 15.69 % 37.25 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 5 6 5 6 6 130
ร้อยละ 3.16 % 3.80 % 3.16 % 3.80 % 3.80 % 82.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 7 13 13 13 14 149
ร้อยละ 3.35 % 6.22 % 6.22 % 6.22 % 6.70 % 71.29 %

209 : 7 , 13 , 13 , 13 , 14 , 149...3.35 , 6.22 , 6.22 , 6.22 , 6.70 , 71.29 = 60 : 28.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 28.71%

Powered By www.thaieducation.net