โรงเรียนบ้านโนนระเวียง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 3 6 7 8 3 26
ร้อยละ 5.66 % 11.32 % 13.21 % 15.09 % 5.66 % 49.06 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 5 6 7 6 5 130
ร้อยละ 3.14 % 3.77 % 4.40 % 3.77 % 3.14 % 81.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
212
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 212
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 424 คน
จำนวน(คน) 8 12 14 14 8 368
ร้อยละ 1.89 % 2.83 % 3.30 % 3.30 % 1.89 % 86.79 %

212 : 8 , 12 , 14 , 14 , 8 , 156...3.77 , 5.66 , 6.60 , 6.60 , 3.77 , 73.58 = 56 : 26.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 424 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 13.21%

Powered By www.thaieducation.net