โรงเรียนบ้านโนนระเวียง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 4 5 6 8 7 23
ร้อยละ 7.55 % 9.43 % 11.32 % 15.09 % 13.21 % 43.40 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 6 6 7 8 5 127
ร้อยละ 3.77 % 3.77 % 4.40 % 5.03 % 3.14 % 79.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 10 11 13 16 12 150
ร้อยละ 4.72 % 5.19 % 6.13 % 7.55 % 5.66 % 70.75 %

212 : 10 , 11 , 13 , 16 , 12 , 150...4.72 , 5.19 , 6.13 , 7.55 , 5.66 , 70.75 = 62 : 29.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25%

Powered By www.thaieducation.net