โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 15
ร้อยละ 15.79 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 9 3 4 0 0 40
ร้อยละ 16.07 % 5.36 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
10
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 7
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 13 4 6 0 0 62
ร้อยละ 15.29 % 4.71 % 7.06 % 0.00 % 0.00 % 72.94 %

75 : 12 , 3 , 5 , 0 , 0 , 55...16.00 , 4.00 , 6.67 , 0.00 , 0.00 , 73.33 = 20 : 26.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 27.06%

Powered By www.thaieducation.net