โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 15
ร้อยละ 15.79 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 10 3 4 0 0 40
ร้อยละ 17.54 % 5.26 % 7.02 % 0.00 % 0.00 % 70.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
10
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 7
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 14 4 6 0 0 62
ร้อยละ 16.28 % 4.65 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 72.09 %

76 : 13 , 3 , 5 , 0 , 0 , 55...17.11 , 3.95 , 6.58 , 0.00 , 0.00 , 72.37 = 21 : 27.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 27.91%

Powered By www.thaieducation.net