โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 0 1 2 0 15
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 5.00 % 10.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 6 2 4 2 0 52
ร้อยละ 9.09 % 3.03 % 6.06 % 3.03 % 0.00 % 78.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 8 2 5 4 0 67
ร้อยละ 9.30 % 2.33 % 5.81 % 4.65 % 0.00 % 77.91 %

86 : 8 , 2 , 5 , 4 , 0 , 67...9.30 , 2.33 , 5.81 , 4.65 , 0.00 , 77.91 = 19 : 22.09
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 22.09%

Powered By www.thaieducation.net