โรงเรียนบ้านโนนสำราญ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 15 3 0 0 0 19
ร้อยละ 40.54 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 51.35 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 26 6 9 3 0 61
ร้อยละ 24.76 % 5.71 % 8.57 % 2.86 % 0.00 % 58.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 5 1 11 1 2 22
ร้อยละ 11.90 % 2.38 % 26.19 % 2.38 % 4.76 % 52.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 46 10 20 4 2 102
ร้อยละ 25.00 % 5.43 % 10.87 % 2.17 % 1.09 % 55.43 %

142 : 41 , 9 , 9 , 3 , 0 , 80...28.87 , 6.34 , 6.34 , 2.11 , 0.00 , 56.34 = 62 : 43.66
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 44.57%

Powered By www.thaieducation.net