โรงเรียนบ้านโนนสำราญ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 34
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 5 3 8 5 8 114
ร้อยละ 3.50 % 2.10 % 5.59 % 3.50 % 5.59 % 79.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 4 2 5 0 0 31
ร้อยละ 9.52 % 4.76 % 11.90 % 0.00 % 0.00 % 73.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 221 คน
จำนวน(คน) 10 5 14 5 8 179
ร้อยละ 4.52 % 2.26 % 6.33 % 2.26 % 3.62 % 81.00 %

179 : 6 , 3 , 9 , 5 , 8 , 148...3.35 , 1.68 , 5.03 , 2.79 , 4.47 , 82.68 = 31 : 17.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 221 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00%

Powered By www.thaieducation.net