โรงเรียนบ้านโนนสำราญ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 41
ร้อยละ 4.44 % 0.00 % 4.44 % 0.00 % 0.00 % 91.11 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 13 1 6 0 0 85
ร้อยละ 12.38 % 0.95 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 7 3 5 0 0 17
ร้อยละ 21.88 % 9.38 % 15.63 % 0.00 % 0.00 % 53.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 22 4 13 0 0 143
ร้อยละ 12.09 % 2.20 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %

150 : 15 , 1 , 8 , 0 , 0 , 126...10.00 , 0.67 , 5.33 , 0.00 , 0.00 , 84.00 = 24 : 16.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43%

Powered By www.thaieducation.net