โรงเรียนบ้านโนนสำราญ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 32 3 0 0 0 0
ร้อยละ 91.43 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 26 6 9 0 0 63
ร้อยละ 25.00 % 5.77 % 8.65 % 0.00 % 0.00 % 60.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 5 1 11 0 2 24
ร้อยละ 11.63 % 2.33 % 25.58 % 0.00 % 4.65 % 55.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 63 10 20 0 2 87
ร้อยละ 34.62 % 5.49 % 10.99 % 0.00 % 1.10 % 47.80 %

139 : 58 , 9 , 9 , 0 , 0 , 63...41.73 , 6.47 , 6.47 , 0.00 , 0.00 , 45.32 = 76 : 54.68
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 52.20%

Powered By www.thaieducation.net