โรงเรียนบ้านโนนรัง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 2 2 2 2 2 32
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 4.76 % 4.76 % 4.76 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 123
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.80 % 0.00 % 0.80 % 98.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 2 2 3 2 3 155
ร้อยละ 1.20 % 1.20 % 1.80 % 1.20 % 1.80 % 92.81 %

167 : 2 , 2 , 3 , 2 , 3 , 155...1.20 , 1.20 , 1.80 , 1.20 , 1.80 , 92.81 = 12 : 7.19
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.19%

Powered By www.thaieducation.net