โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 7 5 4 5 3 17
ร้อยละ 17.07 % 12.20 % 9.76 % 12.20 % 7.32 % 41.46 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 20 25 22 20 7 42
ร้อยละ 14.71 % 18.38 % 16.18 % 14.71 % 5.15 % 30.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 27 30 26 25 10 59
ร้อยละ 15.25 % 16.95 % 14.69 % 14.12 % 5.65 % 33.33 %

177 : 27 , 30 , 26 , 25 , 10 , 59...15.25 , 16.95 , 14.69 , 14.12 , 5.65 , 33.33 = 118 : 66.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 118 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67%

Powered By www.thaieducation.net