โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 7 5 4 7 3 15
ร้อยละ 17.07 % 12.20 % 9.76 % 17.07 % 7.32 % 36.59 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 20 25 22 20 4 45
ร้อยละ 14.71 % 18.38 % 16.18 % 14.71 % 2.94 % 33.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 27 30 26 27 7 60
ร้อยละ 15.25 % 16.95 % 14.69 % 15.25 % 3.95 % 33.90 %

177 : 27 , 30 , 26 , 27 , 7 , 60...15.25 , 16.95 , 14.69 , 15.25 , 3.95 , 33.90 = 117 : 66.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 66.10%

Powered By www.thaieducation.net