โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 5 1 3 2 4 0
ร้อยละ 33.33 % 6.67 % 20.00 % 13.33 % 26.67 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 10 6 9 3 2 12
ร้อยละ 23.81 % 14.29 % 21.43 % 7.14 % 4.76 % 28.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 57 คน
จำนวน(คน) 15 7 12 5 6 12
ร้อยละ 26.32 % 12.28 % 21.05 % 8.77 % 10.53 % 21.05 %

57 : 15 , 7 , 12 , 5 , 6 , 12...26.32 , 12.28 , 21.05 , 8.77 , 10.53 , 21.05 = 45 : 78.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 78.95%

Powered By www.thaieducation.net