โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 4 1 5 0 0 5
ร้อยละ 26.67 % 6.67 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 6 3 7 0 0 26
ร้อยละ 14.29 % 7.14 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 61.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 57 คน
จำนวน(คน) 10 4 12 0 0 31
ร้อยละ 17.54 % 7.02 % 21.05 % 0.00 % 0.00 % 54.39 %

57 : 10 , 4 , 12 , 0 , 0 , 31...17.54 , 7.02 , 21.05 , 0.00 , 0.00 , 54.39 = 26 : 45.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 45.61%

Powered By www.thaieducation.net