โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 96.00 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 0 1 1 1 0 37
ร้อยละ 0.00 % 2.50 % 2.50 % 2.50 % 0.00 % 92.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 65 คน
จำนวน(คน) 0 1 1 2 0 61
ร้อยละ 0.00 % 1.54 % 1.54 % 3.08 % 0.00 % 93.85 %

65 : 0 , 1 , 1 , 2 , 0 , 61...0.00 , 1.54 , 1.54 , 3.08 , 0.00 , 93.85 = 4 : 6.15
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.15%

Powered By www.thaieducation.net