โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 5 0 0 0 20 0
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 1 0 4 0 36 0
ร้อยละ 2.44 % 0.00 % 9.76 % 0.00 % 87.80 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 66 คน
จำนวน(คน) 6 0 4 0 56 0
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 6.06 % 0.00 % 84.85 % 0.00 %

66 : 6 , 0 , 4 , 0 , 56 , 0...9.09 , 0.00 , 6.06 , 0.00 , 84.85 , 0.00 = 66 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 66 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net