โรงเรียนบ้านด่านช้าง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 22
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 4 3 10 0 0 39
ร้อยละ 7.14 % 5.36 % 17.86 % 0.00 % 0.00 % 69.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 5 0 5 0 0 30
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 12 3 17 0 0 91
ร้อยละ 9.76 % 2.44 % 13.82 % 0.00 % 0.00 % 73.98 %

83 : 7 , 3 , 12 , 0 , 0 , 61...8.43 , 3.61 , 14.46 , 0.00 , 0.00 , 73.49 = 22 : 26.51
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 26.02%

Powered By www.thaieducation.net